نبرد حران (ابهام‌زدایی)

نبرد حران ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: