نشان شیمیایی

نشان شیمیایی، نشانی اختصاری از نام عناصر شیمیایی است. به عنوان مثال نشان اختصاری عنصر هیدروژن H است.