باز کردن منو اصلی

نظام به معانی گوناگون به کار می‌رود: