نِفِرکامین آنو به گمانی یکی از فرعون‌های دودمان هشتم مصر باستان بوده است که در دوره نخست میانی فرمانروایی می‌کرده. نام او هم در فهرست پادشاهان ابیدوس و هم در فهرست پادشاهان تورین آمده است. طول دوره فرمانروایی او در فهرست تورین با فاصله‌ای پاک شده است.

منابع ویرایش