نفرکورع دوم

نِفِرکورع دوم یکی از فرعون‌های دودمان هشتم مصر باستان بوده است که در دوره نخست میانی فرمانروایی می‌کرده. نام او هم در فهرست پادشاهان ابیدوس و هم در فهرست پادشاهان تورین آمده است که در آخری برای دوران فرمانروایی او طولی برابر با ۴ سال و ۲ ماه ذکر شده.

منابعویرایش

  • J. Von Beckerath (۱۹۶۲)، The Date of the End of the Old Kingdom، JNES (۲۱)، ص. ۱۴۳