فهرست نمایندگان مجلس شورای اسلامی

فهرست

این فهرست، اسامی نمایندگان در دوره‌های مجلس شورای اسلامی را از زمان تشکیل این نهاد در سال ۱۳۵۹ و تاکنون را شامل می‌شود. هم‌اکنون نمایندگان در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی با ۲۹۰ کرسی، مشغول به کار هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

ویرایش

دورهٔ نخست (۱۳۶۳–۱۳۵۹)

ویرایش

دورهٔ دوم (۱۳۶۷–۱۳۶۳)

ویرایش

دورهٔ سوم (۱۳۷۱–۱۳۶۷)

ویرایش

دورهٔ چهارم (۱۳۷۵–۱۳۷۱)

ویرایش

دورهٔ پنجم (۱۳۷۹–۱۳۷۵)

ویرایش

دورهٔ ششم (۱۳۸۳–۱۳۷۹)

ویرایش

دورهٔ هفتم (۱۳۸۷–۱۳۸۳)

ویرایش

دورهٔ هشتم (۱۳۹۱–۱۳۸۷)

ویرایش

دورهٔ نهم (۱۳۹۵–۱۳۹۱)

ویرایش

دورهٔ دهم (۱۳۹۹–۱۳۹۵)

ویرایش

دورهٔ یازدهم (۱۴۰۳–۱۳۹۹)

ویرایش

دورهٔ دوازدهم (۱۴۰۷–۱۴۰۳)

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش