نمودار یک تابع مانند به مجموعه‌ای از مختصات‌های که در صفحه مختصات نمایش داده می‌شود، گفته می‌شود. در اینجا مقدار ورودی به تابع و نشان دهنده مقدار خروجی تابع به ازای مقدار ورودی است.

نمایش تابع f(x)= x ۴ - ۴ x در دامنه +۲ و -۲

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  • Weisstein, Eric W. "Function Graph." From MathWorld--A Wolfram Web Resource.