نمک مضاعف وقتی دو نمک با هم به نسبت مولی ساده ای متبلور شوند، حاصل می‌شود. شکل و سیستم بلوری نمک‌های حاصل عملا با شکل بلوری دو نمک سازنده آن یکی است. نمک‌های مضاعف در حالت محلول خواص هر یک از یون‌های سازنده خود را نشان می‌دهند.

نمونه‌های نمک مضاعفویرایش

چند نمونه از نمک‌های مضاعف عبارتند از:

منابعویرایش

آزمایشگاه شیمی معدنی ۱، رقیه قدیم خانی و دکتر لطفعلی سقط فروش، انتشارات پیام نور