نورسنج یک وسیله برای اندازه‌گیری مقدار نور است. در عکاسی، نورسنج برای تعیین مقدار نور، جهت تنظیم میزان ورودی آن به دوربین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌طور معمول یک نورسنج شامل یک پردازشگر، که ممکن است به صورت دیجیتال یا آنالوگ باشد، امکان تعیین سرعت شاتر و عدد f را به عکاس می‌دهد. البته نورسنج‌ها با با درجه سرعت فیلم مورد استفاده مچ شده باشند.

نور سنج Gossen profisix (پردازشگر آنالوک)
نور سنج Gossen Sixtomat (پردازشگر آنالوک)
یک نورسنج و فلاش متر سکونیک (پردازشگر دیجیتال)، با امکان نور سنجی نقطه‌ای

منابعویرایش

  • بررسی فنی عکاسی، دکتر داریوش گل گلاب، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، تابستان ۱۳۷۰.
  • فرهنگ عکّاسی، اسماعیل عباسی، انتشارات سروش، چاپ چهارم، ۱۳۸۵.
  • Ctein. 1997. Post Exposure: Advanced Techniques for the Photographic Printer. Boston: Focal Press. ISBN 0-240-80299-3.
  • Eastman Kodak Company. Instructions for Kodak Neutral Test Card, 453-1-78-ABX. Rochester: Eastman Kodak Company.
  • Eastman Kodak Company. 1992. Kodak Professional Photoguide. Kodak publication no. R-28. Rochester: Eastman Kodak Company.
  • ISO 2720:1974. General Purpose Photographic Exposure Meters (Photoelectric Type) — Guide to Product Specification. International Organization for Standardization.
  • ISO 2721:1982. Photography — Cameras — Automatic controls of exposure. International Organization for Standardization.
  • Jones, Loyd A. , and H. R. Condit. 1941. The Brightness Scale of Exterior Scenes and the Correct Computation of Photographic Exposure. Journal of the Optical Society of America. 31:651–678.
  • Norwood, Donald W. 1938. Exposure Meter. US Patent 2,214,283, filed 14 November 1938, and issued 10 September 1940.