نوع (زیست‌شناسی)

در زیست شناسی، نوع عبارت است از یک نمونه مشخص (یا در برخی موارد مجموعه‌ای از نمونه ها) از یک جاندار که نام مشخص آن ارگانیسم به صورت رسمی مرتبط به آن است.

مونه‌گزین

مونه‌گزین: (به انگلیسی: lectotype) نمونه‌ای انتخاب شده به عنوان نمونه‌ای از یک گونه یا زیرگونه، هنگامی که توصیف‌کننده علمی نام گونه، قادر به مشخص کردن نوع آن نمی‌باشد.

هم‌گزین

هم‌گزین: (به انگلیسی: Paralectotype) هر نوع گونه باقی‌مانده پس از مشخص کردن مونه‌گزین.

همادگزین

همادگزین: (به انگلیسی: holotype) گونه زیستنی تک که به وسیله توصیف‌کننده علمی آن به عنوان نوع یک گونه یا آرایه خردتر در هنگام جایگزین کردن گروه، مشخص شده‌است. به عبارت دیگر نوعی از یک گونه زیستی یا آرایه خردتر که در زمانی پس از جایگزینی یک گروه یا به وسیله یک شخص به استثناء توصیف‌کننده علمی مشخص شده‌است.

منابع