فیلم نگاتیو (به انگلیسی: Negative) در عکاسی عبارت است از فیلم نوردیده‌ای که ظاهر و ثابت شده و در مجاورت نور آن را می‌توان دید.

Color positive picture (A) and negative (B), monochrome positive picture (C) and negative (D)
نگاتیو ایلفورد ۱۳x۱۸

نگاتیو در اندازه‌های مختلف برای قطع‌های دوربین (دوربین قطع کوچک، دوربین قطع متوسط و دوربین قطع بزرگ) ساخته شده‌است.

برای نمونه به شیشه‌های کلودیونی، فیلم ۱۳۵ تا فیلم تخت دوربین‌های ماموت اگر با شرط‌های گفته شده در بالا سازگار باشند، نگاتیو گفته می‌شود.

منابع ویرایش

  • بررسی فنی عکاسی، دکتر داریوش گل گلاب، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، تابستان ۱۳۷۰.
  • فرهنگ عکّاسی، اسماعیل عباسی، انتشارات سروش، چاپ چهارم، ۱۳۸۵.