باز کردن منو اصلی

نیرنگ به معنای فریب است و ممکن است به یکی از موارد زیر هم اشاره داشته باشد: