نیروی بُرشی به نیرویی گفته می‌شود که در جهت ایجاد بُرش در جسم داشته باشد.[۱] نیروی برشی به صورت جمع جبری نیروهای عرضی وارد بر دو طرف سطح مقطع تعریف می‌شود.[۲]

نیروهای برشی موازی که در جهت مخالف به نقاط متفاوتی از جسم فشار می‌آورند می‌توانند باعث ایجاد برش در جسم شوند . اگر نیروها مستقیماً رو به هم باشند، موجب تراکم می‌شوند.

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • Ahmed, A.; Sturges, J. (2014). Materials Science In Construction: An Introduction (به انگلیسی). Taylor & Francis. Retrieved 2015-04-22.
  • Bird, J. (2012). Newnes Engineering Science Pocket Book (به انگلیسی). Taylor & Francis. Retrieved 2015-04-22.