نیمه اتوماتیک فرایندی یا روشی است که به صورت ترکیبی از فعالیت‌های انسان و ماشین انجام می‌شود و به‌طور معمول توسط یک کنترلر رایانه متمرکز مدیریت می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • M. Langer and D. Söffker, "Human guidance and supervision of a manufacturing system for semi-automated production," 2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing Technologies (AEECT), Amman, 2011, pp. 1-6. (LINK)
  • R. Parasuraman, T. B. Sheridan and C. D. Wickens, "A model for types and levels of human interaction with automation," in IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans, vol. 30, no. 3, pp. 286-297, May 2000. (LINK)