نین ممکنست به مواردِ زیر مربوط باشد:

  • نِین ، روستایی عرب‌اسرائیلی در الجلیلِ سُفلی
  • آندرو نین، انقلابی کاتالانِ اسپانیایی و از بنیان‌گذارانِ حزبِ کارگری اتحاد مارکسیستی