هانیبال (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

هانیبال یک نام فنیقی و به معنی "شکوه باری‌تعالی" یا "رحمت بعل" است. جزء نخست واژه هَنّ- به معنی شکوه یا رحمت و جزء دوم آن -بَعل، نام یکی از خدایان باستان است.

کاربرهای نام هانیبال: