هریس می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

افرادویرایش

مکان‌های جغرافیاییویرایش