هریس می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

افراد

مکان‌های جغرافیایی