هریس می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

افراد ویرایش

مکان‌های جغرافیایی ویرایش