هلو (ابهام‌زدایی)

هلو می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: