همسفرگی (Commensalism) نوعی زندگی همزیستی که در آن یک همزیست سود می‌برد و طرف دیگر نه سود می‌برد و نه زیان می‌بیند مانند رابطه فریباماهیان شکارچی و ماهیان کوچکتر. ماهیان کوچکتر از باقی‌مانده شکار فریباماهیان تغذیه می‌کنند و ماهی شکارچی نه سود می‌برد و نه زیان.

A titan triggerfish (Balistoides viridescens) creates feeding opportunities for smaller fish by moving large rocks too big for them to shift themselves.
همسفرگی mites on a fly (Pseudolynchia canariensis).

مثال دیگری از همسفرگی ماهی چسبک‌ماهیان (Remora) است. در چسبک‌ماهی باله پشتی به شکل بادکش تغییر یافته که جانور بوسیله آن به زیر شکم کوسه ماهی می‌چسبد و بدین وسیله تغذیه خود را تأمین می‌کند، پراکندگی جغرافیایی آن گسترش یافته و محافظت می‌شود و کوسه ماهی از وجود این ماهیها نه سود می‌برند و نه صدمه می‌بیند.

جستارهای وابستهویرایش

همزیستی

منابعویرایش