فعل سبک

(تغییرمسیر از همکرد)

فعل سبک یا همکرد در زبان‌شناسی و دستور زبان، بخشی از یک فعل مرکب است که معنای مشخصی ندارد و به عبارتی از معنای اصلی خود تهی شده‌است و فقط تصریف فعل، زمان، وجه یا نمود را مشخص می‌سازد. اولین بار اصطلاح فعل سبک را یسپرسن در سال ۱۹۶۵ میلادی به کار برد[۱]. پرویز ناتل خانلری اولین بار اصطلاحِ «همکرد» را برای اطلاق به «فعل سبک» به‌کار برده‌است.

همکردهای زبان فارسیویرایش

 • کردن: شتاب کردن، آرایش کردن، جنگ کردن، ستم کردن، بیرون کردن، تسلیم کردن، نصیحت کردن، انکار کردن، آگاه کردن.
 • ساختن: ساختن، به‌عنوان همکرد، غالباً با صفت، فعل مرکب می‌سازد: پراکنده‌ساختن، روان ساختن.
 • نهادن، فرمودن و نمودن: در فعل مرکب، دقیقاً کارکردِ «کردن» را دارند.
 • دادن: رضا دادن، گواهی دادن، امان دادن، نشان دادن، پند دادن.
 • زدن: مَثَل زدن، لبیک زدن، نعره زدن، گام زدن.
 • خوردن: اندوه خوردن، حسرت خوردن، دریغ خوردن، فریب خوردن.
 • بردن: گمان بردن، حمله بردن، آرزو بردن، رشک بردن.
 • آوردن: اسلام آوردن، پناه آوردن، تاب آوردن.
 • رفتن: سخن رفتن، خطا رفتن (مثلاً در: خطا رفتنِ تیر).
 • آمدن: پدید آمدن، گرفتار آمدن.
 • داشتن: خوار داشتن، بزرگ داشتن، اختلاط داشتن (= اختلاط کردن).
 • گرفتن: انس گرفتن، خشم گرفتن، پناه گرفتن.
 • دیدن: صلاح دیدن، رنج دیدن.
 • کشیدن: ریاضت کشیدن، رنج کشیدن.
 • بستن: دل بستن، امید بستن.
 • خواستن: عذر خواستن، پوزش خواستن.
 • شدن و گشتن/ گردیدن: در صورت مجهول افعال مرکبِ دارای همکردِ «کردن» به‌کار می‌روند.
 • یافتن: خبر یافتن، قرار یافتن، فرج یافتن.

منابعویرایش

 1. «Light verbs». Bölcsész Konzorcium. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۵-۰۹.