هندسه مولکولی پادمنشوری چهارگوشه

در شیمی هندسه مولکولی پادمنشوری چهارگوشه عبارت است از شکل جای گیری ترکیب‌هایی با هشت اتم یا گروه اتم‌ها یا لیگاند به گونه‌ای که یک اتم در مرکز قرار گیرد و بقیه پیرامون آن باشند و یادآور راس‌های یک پادمنشور چهارگوشه باشند.

هندسه مولکولی پادمنشوری چهارگوشه

نمونه ویرایش

منابع ویرایش