هنرآموز، از مراتب علمی آموزش و پرورش است. این مرتبه بالاتر از مرتبهٔ آموزگاری و پایین‌تر از مدرسی است. به آموزگار هنرستان هنرآموز گفته می شود.و ....

منابعویرایش