هنگامه (ابهام‌زدایی)

هنگامه نامی فارسی برای دختران است.

هنگامه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: