والاگُهَر لقبی اشرافی بود که در دربار پهلوی به خواهرزاده‌های محمدرضا شاه پهلوی ( در حالت کلی این لقب به افرادی اعطا میشد که نسبتشان با خاندان پادشاهی از طرف مادر بوده است ، برای آن دسته که نسبتشان از طریق پدری بود مانند برادر زادگان ، از همان لقب و عنوان " والا حضرت " استفاده میشد) اعطا می‌شد و بخشی از نام رسمی آنان بود.

افراد دارای این لقب:

منابع

ویرایش