والاگُهَر لقبی اشرافی بود که در دربار پهلوی به برادرزادگان و خواهرزادگان محمدرضا شاه پهلوی اعطا می‌شد و بخشی از نام رسمی آنان بود.

افراد دارای این لقب:

منابعویرایش