باز کردن منو اصلی
یک واگن خدمت که برای نمایش قرار داده شده، اُفالون ایلی‌نویز، آمریکا

واگن انتهایی قطار برای استراحت یا انجام وظیفه مأموران موظف قطار.

منابعویرایش

فرهنگستان زبان فارسی.