یک واگن خدمت که برای نمایش قرار داده شده، اُفالون ایلی‌نویز، آمریکا

واگن انتهایی قطار برای استراحت یا انجام وظیفه مأموران موظف قطار.

منابعویرایش

فرهنگستان زبان فارسی.