باز کردن منو اصلی

وجه التزامی وجهی از فعل است که گوینده آن را برای اشاره به وضعیتی نسبی و غیرقطعی به کار می‌برد.[۱] وجه التزامی برای بیان شرط، احتمال، آرزو، تردید، میل و امثال آن به کار می‌رود.[۲] هرگاه واقع‌شدن یا نشدن فعل مسلم نباشد، از وجه التزامی استفاده می‌شود.[۳]

ناتل خانلری معتقد است «فعلی که به وجه التزامی است همیشه به دنبال فعل دیگری می‌آید».[۴]

مثالویرایش

 • مثال ۱
  • وجه خبری: «امروز باران می‌آید»
  • وجه التزامی: «فکر می‌کنم امروز باران بیاید»
 • مثال ۲
  • وجه خبری: «حسن به بانک رفته‌است»
  • وجه التزامی: «حسن باید به بانک رفته باشد»
 • مثال ۳
  • وجه خبری: «هر روز کمی پیاده‌روی می‌کنم»
  • وجه التزامی: «از فردا می‌خواهم هر روز کمی پیاده‌روی بکنم»

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. «وجه التزامی» [زبان‌شناسی] هم‌ارزِ «subjunctive mood»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. «فارسی». در همان. دفتر ششم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۸۵-۶ (ذیل سرواژهٔ وجه التزامی)
 2. متن‌شناسی ادب فارسی ، سال پنجاهم، دورة جدید ، سال ششم، شمارة ۲، (پیاپی ۲۲ ) تابستان ۱۳۹۳، ص ۶
 3. متن‌شناسی ادب فارسی ، سال پنجاهم، دورة جدید ، سال ششم، شمارة ۲، (پیاپی ۲۲ ) تابستان ۱۳۹۳، ص ۲۱–۲۲
 4. متن‌شناسی ادب فارسی ، سال پنجاهم، دورة جدید ، سال ششم، شمارة ۲، (پیاپی ۲۲ ) تابستان ۱۳۹۳، ص ۲۲