ولایت قره‌باغ یکی از ولایات صفویه مقارن با قره‌باغ امروزی بود.

ولایت قره‌باغ

۱۵۰۱–۱۷۴۷
پایتختگنجه
حکومتولایت
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۵۰۱
• End of صفویان
۱۷۳۷
• فروپاشی
۱۷۴۷
پیشین
پسین
آق‌قویونلو
خانات قره‌باغ
امروز بخشی از ارمنستان
 جمهوری آذربایجان

منابع

ویرایش