ولید

نام کوچک مردانه

ولید یک نام در زبان عربی است و نام افراد سرشناس زیر است.