باز کردن منو اصلی

ولید یک نام در زبان عربی است و نام افراد سرشناس زیر است.