ونند یشت یشت یست و یکم در بخش یشت‌های کتاب اوستا است که تنها دارای یک بند است و در ستایش ونند که ایزد و نام ستاره ای بوده است سروده شده‌است.این یشت اطلاعی از کیفیت و موقعیت ستاره یا سیاره مزبور بدست نمی‌دهد. معنی این کلمه چیره شونده و شکست دهنده می باشد. از فعل ون به معنی غلبه کردن است.

متن ونند یشتویرایش

ونند، ستارهی مزدا آفریدهی اَشَوَن، رَد اشونی را میستاییم.
وَنند ِدرمان بخش و سزاوار بلند آوازگی را میستاییم؛ پایداری در برابر خـْرَفـْستــْران ِ راندنی ِزشت - آفریدگان اهریمنی را که یکسره باید راندشان.
ونند، ستارهی مزدا آفریده را درود میفرستم.
اَشـِم وُهو ..
اَهمایی رَئشچَه ..

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش