وهی یزدات یا وهیزدات یا بردیای دروغین دوم کسی بود که بعد از کشته شدن گئومات یا بنا بر برخی منابع بردیا در پارس اعلام کرد که بردیا پسر کوروش است و از تاروا دریوتیه (اوتی) ی کرمان به شورش علیه داریوش بزرگ برخاست. پارسیانی که در کاخ کوروش در پاسارگاد بودند، او را به عنوان شاه قانونی شناختند. وهیزدات سپاهی بر ضد اراخوزیه فرستاد، او پیش از آنکه به آن کشور برسد، احتمالاً هریو و زرنگ را تسخیر کرد.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • اومستد، آلبرت (۱۳۸۸). تاریخ شاهنشاهی هخامنشی. ترجمهٔ محمد مقدم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.