وه‌اردشیر (شهر باستانی)

وه‌اردشیر یا به‌اردشیر جزء شهرهایی است که توسط اردشیر بابکان بنا گردیده‌است. اردشیر بر روی خرابه‌های سلوکیه قدیم این شهر را در تیسفون بنا نمود و آنجا را پایتخت دولت ساسانی قرار داد. این شهر یکی از شهرهای هفتگانهٔ مدائن بود و بر مغرب دجله قرار داشت.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • آورزمانی، فریدون (۱۳۷۰). «شهرهای ساسانی». ماهنامهٔ فروهر. تهران: سازمان انتشارات فروهر (۳۲۵).