وه‌اردشیر (کرمان، شهر باستانی)

وَه‌اردشیر یکی از شهرهایی است که توسط اردشیر بابکان در کرمان بنا گردیده‌است. این شهر را به عربی بردسیر گفتند.[۱]

اردشیر شهر دیگری نیز بنام وَه‌اردشیر یا به‌اردشیر بر روی خرابه‌های سلوکیه قدیم در تیسفون بنا نمود و آنجا را پایتخت دولت ساسانی قرار داد. این شهر یکی از شهرهای هفتگانهٔ مدائن و بر مغرب دجله واقع بود. به عربی این شهر را بهرسیر خوانند. [۲]نویسندهٔ کتاب تاریخ جهانگشای جوینی از بردسیر به نام «بردشیر» یاد کرده‌است و می‌گوید «شهری است به کرمان، عربی شدهٔ «به‌اردشیر» است و همان جواشیر است و مردم کرمان آن را گواشیر گویند.» [۳]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • آورزمانی، فریدون (۱۳۷۰). «شهرهای ساسانی». ماهنامهٔ فروهر. تهران: سازمان انتشارات فروهر (۳۲۵).
  • افشار سیستانی، ایرج (۱۳۷۸). پژوهش در نام شهرهای ایران. تهران: انتشارات روزنه. شابک ۹۶۴-۶۱۷۶-۸۱-X.