وو یی (شانگ)

(تغییرمسیر از وو یی)

وو یی(چینی:武乙) زاده شده با نام کو(چینی:瞿) شاهی بود از شاهان دودمان شانگ در چین. پایتخت او شهر این بود. او ۳۵ سال فرمان راند.

وو یی (شانگ)
سلطنت1147 - 1112 BC
پیشینگینگ دینگ
جانشینون دینگ
درگذشته1112 BC
فرزند(ان)ون دینگ

منابعویرایش

  • تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، ۱۳۷۴
  • دودمانهای شاهی چین، مین لوهوئی، نشر امیرکبیر، ۱۳۵۴