ویرایشگر هستی‌شناسی

ویراستارهای هستی‌شناسی (Ontology editors) نرم‌افزارهایی کاربردی هستند که به منظور استفاده در طرّاحی و ایجاد هستی‌شناسی‌ها و نیز برای اعمال تغییرات در آنها تولید شده باشند.

جستارهای وابسته ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش