هیاهوی بسیار برای هیچ: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== شخصیت‌های نمایش ==
این نمایش در ۵ پرده تدوین شده است و دارای ۱۶ شخصیت و تعدادی سیاهی لشکر است. شخصیت‌های اصلی نمایشنانهنمایشنامه عبارت عبارتنداند از:
* دون پدرو: شاهزاده خوش مشرب آراگون.
* دون ژوآن: برادر ساکت، شوم، فتنه انگیز و حرامزاده دون پدرو.
* لئوناتو: ریش سفید جمع، فرماندار مسینا.
* کلودیو: رجل اعیانزادهاعیان زاده فلورانسی، مسیو عشق، در خدمت دون پدرو.
* هه رو: دختر ریزه میزه لئوناتو، همنام هه رو دختر زئوس پادشاه خدایان آتن.
* بندیک
کاربر ناشناس