تفاوت میان نسخه‌های «پانتسر لید»

۳٬۰۸۰ بایت حذف‌شده ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
{{پایان چپ‌چین}}
|}
{{شعر}}
{{ب|چه طوفان شود چه برف و چه خورشید به ما لبخند زند,|Ob's stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht}}
{{ب|در روز های داغ یا در شب های تاریک,|Der Tag glühend heiß, oder eiskalt die Nacht}}
{{ب|چهره های ما پر از گردو خاک از اما روح و روان ما سربلند,|Verstaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn}}
{{ب|تانک های ما همراه طوفان به راه خود ادامه می دهد.|Es braust unser Panzer im Sturmwind dahin}}
{{پایان شعر}}
 
{{شعر}}
{{ب|با صدا های رعدآور موتور و با سرعتی به اندازه ی رعد و برق,|Mit donnernden Motoren, geschwind wie der Blitz}}
{{ب|به سمت دشمن حرکت می کنیم درحالی که تانک پناهگاه ماست,|Der Feinde entgegen, im Panzer geschützt}}
{{ب|جلوتر از هم رزم های ما در میدان جنگ ما تنها هستیم,|Voraus den Kameraden, im Kampf steh'n wir allein}}
{{ب|ما با قدرت به خط های دشمن حمله می کنیم.|So stoßen wir tief in die feindlichen Reih'n}}
{{پایان شعر}}
 
{{شعر}}
{{ب|وقتی در سر راه ما تانک دشمن ظاهر می شود,|Wenn vor uns ein feindlicher Panzer erscheint}}
{{ب|و با سرعت بالایی به سمت ما حرکت می کند,|Wird Vollgas gegeben und ran an den Feind}}
{{ب|در این لحظه چه چیزی مهمتر از دفاع از ارتش رایش اهیمت دارد؟|Was gilt denn unser Leben für uns'res Reiches Heer}}
{{ب|شهید شدن در راه آلمان بلندترین افتخار ماست.|Für Deutschland zu sterben ist unsre höchste Ehr}}
{{پایان شعر}}
 
{{شعر}}
{{ب|وقتی دشمن موانع و تانک های بسیاری را برای مقابل با ما آماده می سازد,|Mit Sperren und Tanks hält der Gegner uns auf}}
{{ب|در این حال ما به آن ها می خندیم و به راه خود ادامه می دهیم,|Wir lachen darüber und fahren nicht drauf}}
{{ب|وقتی آن ها به نشانه ی خشم مشت های خود را گره می کنند,|Und schüttelt er gar grämlich und wütend seine Hand}}
{{ب|در این شرایط ما راه فراری پیدا می کنیم که هیچ کس دیگری نمی توان آن را پیدا کند,|Wir suchen uns Wege, die keiner sonst fand}}
{{پایان شعر}}
 
 
{{شعر}}
{{ب|وقتی با بد شانسی توسط آن ها محاصره می شویم,|Und läßt uns im Stich einst das treulose Glück}}
{{ب|و اگر متوجه شویم که دیگر نمی توانیم به وطن بر گردیم,|Und kehren wir nicht mehr zur Heimat zurück}}
{{ب|وقتی که گلوله ی دشمن ما را می کشد و سرنوشت ما را صدا می کند,|Trifft uns die Todeskugel, ruft uns das Schicksal ab}}
{{ب|در نتیجه تانک های ما قبر های آهنی ما خواهند شد.|Dann wird unser Panzer ein ehernes Grab}}
{{پایان شعر}}