تفاوت میان نسخه‌های «حمله متن رمزشده انتخابی (CCA)»