تفاوت میان نسخه‌های «پیشین‌زیستی»

بدون خلاصه ویرایش
(ابرابزار)
رویدادهای مهم این ابردوران پیدایش [[جو زمین|جو]] اکسیژن‌دار بر روی زمین در دوران میانه‌پیشین‌زیستی، ایچاد چندین [[یخچال طبیعی]] و پدید آمدن دوران [[ادیاکاران]] است که طی آن ارگانیزم‌های چندسلولی نرم‌تن فراوانی تکامل پیدا کردند.
 
به علت کمبود اطلاعات سنگواره‌ای از پیشین‌زیستی، نمی‌توان به خوبی در مورد آب و هوای این تبردورانابردوران اظهار نظر نمود.
 
== سنگ‌شناسی ==
 
==دوران‌ها==
۳){{پیشین‌زیستی نو}}
پیشین‌زیستی دربرگیرنده دوران‌های زیر است:
 
۱) پیشین‌زیستی '''دیرینه'''
 
از ۲٫۵ میلیارد تا ۱٫۶ میلیاردمیلیون سال پیش را در برمی‌گیرد و خود شامل دوره‌های زیر است:
الف) سیدرین زمان (۲٫۵ – ۲٫۳ میلیارد سال پیش).
 
بالف) ریاسین زمانسیدرین (۲٫۳۲٫۵۲٫۰۵۲٫۳ میلیاردمیلیون سال پیش).
 
جب) اوروسیرین زمانریاسین (۲٫۰۵۲٫۳۱٫۸۲٫۰۵ میلیاردمیلیون سال پیش).
 
دج) استاترین زماناوروسیرین (۱٫۸۲٫۰۵۱٫۶میلیارد۱٫۸ میلیون سال پیش).
 
الفد) تونیناستاترین (یک۱٫۸ میلیارد -۸۵۰۱٫۶ میلیون سال پیش).
۲) پیشین‌زیستی میانه
 
۲) پیشین‌زیستی '''میانه'''
محدوده زمانی ۱٫۶ تا ۱ میلیارد سال پیش را شامل می‌شود و خود از دوره‌های زیر تشکیل گردیده است:
الف) کالیمین زمان(۱٫۶ – ۱٫۴میلیارد سال پیش).
 
محدوده زمانی ۱٫۶ تا ۱ میلیاردمیلیون سال پیش را شامل می‌شود و خود از دوره‌های زیر تشکیل گردیده است:
ب) اکتاسین زمان (۱٫۴ – ۱٫۲میلیارد سال پیش).
 
جالف) استنین زمانکالیمین (۱٫۲۱٫۶۱میلیارد۱٫۴ میلیون سال پیش).
 
ب) اکتاسین زمان (۱٫۴ – ۱٫۲میلیارد۱٫۲ میلیون سال پیش).
۳)پیشین‌زیستی نو
 
ازج) ۱استنین میلیارد(۱٫۲ سال پیش تا ۵۴۲۱ میلیون سال پیش را دربرگرفته و شامل سه دوره زیر است:).
 
۳) پیشین‌زیستی '''نو'''
الف) تونین (یک میلیارد -۸۵۰ میلیون سال پیش).
 
از ۱ میلیون سال پیش تا ۵۴۱ میلیون سال پیش را دربرگرفته و شامل سه دوره زیر است:
ب) کریوژنین زمان (۸۵۰ -۶۳۰میلیون سال پیش).
 
جالف) ادیاکاران زمانتونین (۶۳۰۱ تامیلیون ۵۴۲-۸۵۰ میلیون سال پیش).
 
ب) کریوژنین زمان (۸۵۰ -۶۳۰میلیون۶۳۰ میلیون سال پیش).
 
ج) ادیاکاران (۶۳۵ تا ۵۴۱ میلیون سال پیش).
 
== منابع ==
۱۴۵٬۸۷۰

ویرایش