تفاوت میان نسخه‌های «مرکز نشر دانشگاهی»

جز
ربات ردهٔ همسنگ (۲۴) +املا+مرتب+تمیز (۴،۸): + رده:نشر آکادمیک
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند (پخ)
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۴) +املا+مرتب+تمیز (۴،۸): + رده:نشر آکادمیک)
'''مرکز نشر دانشگاهی''' یکی از [[ناشر|ناشران]]ان ایرانی است که در سال [[۱۳۵۹]] تأسیس شد.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.iranculture.org/about/vabasteh/v3.php| عنوان = مرکز نشر دانشگاهی| تاریخ بازدید = ۲۶ آگوست ۲۰۰۸| ناشر = دبیرخانهٔ [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]]}}</ref> نام آن در ابتدا «کمیتهٔ ترجمه و تألیف و تصحیح کتاب‌های دانشگاهی» بود که زیر نظر شورایی عالی، شامل سه نفر از اعضای ستاد [[انقلاب فرهنگی]] کار خود را آغاز کرد.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.iup.ir/data_fa_IUP.aspx?id=f66h2g&type=oq03dz| عنوان = مرکز نشر دانشگاهی| تاریخ بازدید = ۱۶ نوامبر ۲۰۰۸| ناشر = دبیرخانهٔ [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]]}}</ref> این مرکز یکی از فعال‌ترین ناشران ایرانی به ویژه در چاپ کتاب‌های دانشگاهی بوده‌است.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.ibna.ir/vdcdsn0f.yt0js6a22y.html| عنوان = تنوع آثار مرکز نشر دانشگاهی در نمایشگاه 21| تاریخ بازدید = ۲۶ آگوست ۲۰۰۸| تاریخ = [[۸ اردیبهشت]] [[۱۳۸۷]]| ناشر = خبرگزاری کتاب ایران}}</ref>
مدیر مرکز اکنون [[بهمن حاجی‌پور]] است و پیش از او، [[نصرالله پورجوادی]] و [[محمدمهدی تهرانچی]] مدیران این مرکز بودند.
 
== نشریات ==
* [[مجله زبان‌شناسی]]
* [[پژوهش‌های ایران‌شناختی]]
* [[نشر دانش]]
 
== نشر دانشگاهی ==
"نشر دانشگاهيدانشگاهی" رشته چاپ و نشر را توصيفتوصیف ميمی كندکند که پژوهش های علمی و بورس تحصیلی را توزیع ميمی كندکند. بیشترین کار دانشگاهی، در مقاله ايای از مجله ، کتاب و یا فرم پایان نامه منتشر شده است . همچنينهمچنین بخشی از خروجی آکادمیک نوشته شده است که به طور رسمی منتشر نشده است اما صرفاصرفاً چاپ و یا نوشته شده بر روی اینترنت است که اغلب به نام "انتشارات خاکستری" ناميدهنامیده ميمی شود. مجلات علمی ، و بسیاری از کتاب های دانشگاهی و علمی ، هر چند نه همه ، در برخی از فرم بررسی دقیق و یا سرمقاله داوری واجد شرایط برای انتشار اند. کیفیت بررسی دقیق و استانداردهای انتخابی تا حد زیادی متفاوت از مجله به مجله ، ناشر به ناشر، و رشته به رشته است.
 
همچنينهمچنین شايانشایان ذكرذکر است كهکه تاكنونتاکنون نشر دانشگاهيدانشگاهی دستخوش تغییرات عمده بوده است. كهکه گذار از چاپ به فرمت الکترونیکی يكيیکی از ايناین تغييراتتغییرات است. از اوایل 1990s، صدور مجوز از منابع الکترونیکی ، به خصوص مجلات، بسیار رایج شد . در حال حاضر، یک روند مهم است و به خصوص با توجه به مجلات علمی ، دسترسی باز از طریق اینترنت است.دو نوع اصلی از دسترسی باز وجود دارد : انتشار دسترسی آزاد ، که در آن کل یک مجله یا کتاب و یا مقالات به صورت منفرد هستند و بطور رایگان برای همه در وب، توسط ناشر، در زمان انتشار در دسترس هستند و مدل دوم دسترسی آزاد خود آرشیويآرشیوی است که در آن نویسندگان، یک کپی از مقالات منتشر شده خود را بطور رایگان در دسترس، برای همه در وب قرار ميمی دهند <ref name="nashr">http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_publishing</ref>.
==نشر دانشگاهي==
"نشر دانشگاهي" رشته چاپ و نشر را توصيف مي كند که پژوهش های علمی و بورس تحصیلی را توزیع مي كند. بیشترین کار دانشگاهی، در مقاله اي از مجله ، کتاب و یا فرم پایان نامه منتشر شده است . همچنين بخشی از خروجی آکادمیک نوشته شده است که به طور رسمی منتشر نشده است اما صرفا چاپ و یا نوشته شده بر روی اینترنت است که اغلب به نام "انتشارات خاکستری" ناميده مي شود. مجلات علمی ، و بسیاری از کتاب های دانشگاهی و علمی ، هر چند نه همه ، در برخی از فرم بررسی دقیق و یا سرمقاله داوری واجد شرایط برای انتشار اند. کیفیت بررسی دقیق و استانداردهای انتخابی تا حد زیادی متفاوت از مجله به مجله ، ناشر به ناشر، و رشته به رشته است.
 
== مقاله علمی ==
همچنين شايان ذكر است كه تاكنون نشر دانشگاهي دستخوش تغییرات عمده بوده است. كه گذار از چاپ به فرمت الکترونیکی يكي از اين تغييرات است. از اوایل 1990s، صدور مجوز از منابع الکترونیکی ، به خصوص مجلات، بسیار رایج شد . در حال حاضر، یک روند مهم است و به خصوص با توجه به مجلات علمی ، دسترسی باز از طریق اینترنت است.دو نوع اصلی از دسترسی باز وجود دارد : انتشار دسترسی آزاد ، که در آن کل یک مجله یا کتاب و یا مقالات به صورت منفرد هستند و بطور رایگان برای همه در وب، توسط ناشر، در زمان انتشار در دسترس هستند و مدل دوم دسترسی آزاد خود آرشیوي است که در آن نویسندگان، یک کپی از مقالات منتشر شده خود را بطور رایگان در دسترس، برای همه در وب قرار مي دهند <ref name="nashr">http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_publishing</ref>.
 
در نشر دانشگاهی، یک مقاله، یک کار علمی است که معمولامعمولاً در یک مجله علمی منتشر شده است. این مقاله حاوی نتایج پژوهش یا بررسی نتایج موجود است. چنین مقاله اي،ای، تنها در صورتی معتبر در نظر گرفته ميمی شود كهکه تحت یک فرایند بررسی دقیق توسط یک یا چند داوران که دانشگاهیان در همان زمینه هستند، صورت گيردگیرد تا بررسيبررسی كنندکنند كهکه آياآیا محتوای ايناین مقاله برای چاپ مناسب است يایا نه. كهکه گاهيگاهی ممکن است تحت یک سری از بررسی ها، تجدید نظر رويروی آن ها صورت گيردگیرد.این روند معمولامعمولاً چند ماه طول می کشد<ref name="nashr">http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_publishing</ref>.
==مقاله علمی==
 
برخی از مجلات، به ویژه آنهایی که جدیدتر هستند، در حال حاضر فقط به صورت الکترونیکی منتشر ميمی شوند. <br />{{سخ}}
در نشر دانشگاهی، یک مقاله، یک کار علمی است که معمولا در یک مجله علمی منتشر شده است. این مقاله حاوی نتایج پژوهش یا بررسی نتایج موجود است. چنین مقاله اي، تنها در صورتی معتبر در نظر گرفته مي شود كه تحت یک فرایند بررسی دقیق توسط یک یا چند داوران که دانشگاهیان در همان زمینه هستند، صورت گيرد تا بررسي كنند كه آيا محتوای اين مقاله برای چاپ مناسب است يا نه. كه گاهي ممکن است تحت یک سری از بررسی ها، تجدید نظر روي آن ها صورت گيرد.این روند معمولا چند ماه طول می کشد<ref name="nashr">http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_publishing</ref>.
 
برخی از مجلات، به ویژه آنهایی که جدیدتر هستند، در حال حاضر فقط به صورت الکترونیکی منتشر مي شوند. <br />
مجلات کاغذی در حال حاضر به طور کلی در فرم الکترونیکی در دسترس ساخته شده نیز هستند و هر دو برای مشترکین فردی، و به کتابخانه است.الیسون گزارش داده است که در اقتصاد افزایش چشمگیر در فرصت هایی را برای انتشار نتایج آنلاین منجر به کاهش در استفاده از مقالات مرور همکار است<ref name="nashr">http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_publishing</ref>.
 
== روند چاپ و نشر ==
 
فرایند نشر دانشگاهی، در زمانيكهزمانیکه نویسندگان مقاله ايای را به ناشر ارسال ميمی كنندکنند آغاز می شود ، به دو فاز مجزا تقسیم ميمی شود.
 
روند بررسی دقیق، توسط سردبیر مجله، سازمان یافته و کامل است که محتوای این مقاله، همراه با تصاویر مرتبط و یا ارقام، برای انتشار پذیرفته شده است . فرایند بررسی دقیق است که به طور آنلاین، از طریق استفاده از سیستم های اختصاصی، بسته های نرم افزارینرم‌افزاری تجاری، یا منبع باز و نرم افزارنرم‌افزار آزاد است . <br />{{سخ}}
مقاله تحت یک یا چند دور بررسی و پس از هر دور ، نویسنده این مقاله را در تسلیم با نظر داوران تغييرتغییر ميمی دهد و این فرآیندفرایند بطور مدام تکرار شده تا ویرایشگر راضی و اثر قابل قبول گردد .
 
فرایند تولید ، توسط یک ویراستار ناشر کنترل ميمی شود ، پس از آن مدت زمانيزمانی برايبرای ویرایش کپی ، حروفچینی، گنجاندن در یک موضوع خاص از یک مجله ، و سپس چاپ و انتشار آنلاین طول ميمی كشدکشد. ویرایش کپی به دنبال ايناین اطمینان حاصل ميمی شود که كاملاکاملاً مقاله مطابق با سبک خانه مجله ، که همه از منابع مرجع و برچسب زدن است درست است، و هیچ غلط املایی یا اشتباهات دستوری در آن وجود ندارد. حروفچینی معاملات با ظاهر مقاله - طرح بندی ، فونت ها، سرفصل ها و غیره ، هر دو برای چاپ و انتشار آنلاین است <ref name="nashr">http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_publishing</ref>.
 
== استنادها ==
 
نویسندگان علمی از استناد به منظور حمایت از ادعاها و استدلال های خود و برای کمک به خوانندگان برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد آن موضوع استفاده ميمی كنندکنند. چرا كهکه استناد از يك یک سو به اعتبار نویسندگان منجر ميمی شود و از سويسوی ديگردیگر از سرقت علميعلمی جلوگيريجلوگیری ميمی كندکند<ref name="nashr">http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_publishing</ref>.
 
== منابع ==
==استنادها==
 
نویسندگان علمی از استناد به منظور حمایت از ادعاها و استدلال های خود و برای کمک به خوانندگان برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد آن موضوع استفاده مي كنند. چرا كه استناد از يك سو به اعتبار نویسندگان منجر مي شود و از سوي ديگر از سرقت علمي جلوگيري مي كند<ref name="nashr">http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_publishing</ref>.
 
 
 
== مراجع ==
{{پانویس}}
 
 
== پیوند به بیرون ==
 
[[رده:شرکت‌های انتشاراتی کتاب در ایران]]
[[رده:نشر آکادمیک]]
[[رده:نهادهای شورای انقلاب فرهنگی]]
 
۹۳۰٬۰۴۳

ویرایش