تفاوت میان نسخه‌های «بمباران استراتژیک در جنگ جهانی دوم»