مدیریت نوآوری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مدیریت نوآوری جامع''' رویکرد نوینی به مدیریت نوآوری است که با سازمان دهی و به کارگیری حداکثری منابع و قابلیت‌های سازمانی، شایسنگی ویژهٔ نوآوری در سازمان را در راستای تحقق ارزش آفرینی و انواع دستاوردهای نوآورانه بر مبنای '''خلاقیت شناسی مدیریت ارزش''' به وجود می‌آورد. رویکرد مدیریت نوآوری جامع برای اول بار به طور تقریبا همزمان توسط یک پژوهشگر چینی (گسو ،۲۰۰۲) و یک پژوهشگر ایرانی (گلستان هاشمی، ۲۰۰۲ )ارائه گردیده است . مدیریت نوآوری جامع دارای زیر نظام های متعددی از جمله نظام مدیریت دانش جامع ، نظام مهندسی نوآوری و نظام مهندسی سیستم می باشد و با رویکردهای مدیریت فرهنگ تعالی جامع ، مدیریت تعالی سازمانی جامع و مدیریت جامع خلق ارزش ارتباط زیادی دارد <ref>{{یادکرد |کتاب = مدیریت نوآوری جامع. فصلنامه علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعی | نویسنده = دکتر سید مهدی گلستان هاشمی |ترجمه = |فصل = |صفحه = | = | چاپ = | 1382 = |شابک =}}</ref>.<ref>{{یادکرد |کتاب = مدیریت نوآوری جامع. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی سازمانی، مهندسی و مدیریت نوآوری | نویسنده = دکتر سید مهدی گلستان هاشمی |ترجمه = |فصل = |صفحه = | = | چاپ = | 1390 = |شابک =}}</ref>.
 
== سیستم مهندسی نوآوری - مهندسی اختراع - مهندسی محصول - مهندسی سیستم ==
'''مهندسی نوآوری''' ( Innovation Engineering )اصطلاحی است که بر حسب تعریف نوآوری و نیز بر حسب سیستم نوآوری شده دارای معانی متفاوتی می باشد. اگر نوآوری معطوف به محصول باشد و این محصول یا به عبارتی سیستم نوآوری شده سطح پیچیدگی زیادی نداشته و در زمینه سازمان یا صنعت خاصی نباشد به مفهوم حل خلاق مسئله و مهندسی اختراع نزدیک تر است .اگر محصول( سیستم نوآوری شده)سطح پیچیدگی زیاد نداشته ولی در سطح سازمان باشد به مفهوم مهندسی محصول جدید نزدیک تر است واگر محصول (سیستم نوآوری شده)از نوع سیستم های پیچیده و چند تخصصی و چند رشته ای بوده و نیز در سطح سازمان باشد در این حالت به مفهوم مهندسی سیستم نزدیک تر می باشد ( گلستان هاشمی،1389 ).
 
یکی از مهم ترین زیر سیستمبخش های عملیات یا پردازش در مدیریت نوآوری جامع '''سیستم مهندسی نوآوری''' است که شاملاگر محصول یا به عبارتی سیستم مورد نوآوری از نوع محصولات پیچیده با فناوری های متعدد سطح بالا باشد در این صورت به مفهوم متداول و تخصصی '''مهندسی سیستم''' می شودباشد . دراین رویکرد منظور از '''سیستم''' خروجی نهایی یا محصول جدید می باشد . '''مهندسی سیستم''' (Systems engineering) عبارت از روش شناسی تخصصی مبتنی بر رویکرد سیستمی بوده و دارای ماهیت میان رشته ای و چند تخصصی است که به یکپارچه سازی هدفمند مجموعه ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک مجموعه کامل و ایجاد یک محصول مشخص با قابلیت ها و کارامدی های تعیین شده می پردازد. هدف اصلی مهندسی سیستم، خلق یک سیستم جدید است و یکی از دانش ها و روش شناسی های تخصصی مربوط به طراحی سیستم های فنی مهندسی و خلق محصولات جدید ، مهندسی محصول و مهندسی نوآوری می باشد و مانند مدیریت پروژه های اختراعی و نوآورانه خلق فناوری و محصولات نوین یکی از زیر نظام های رویکرد مدیریت نوآوری جامع و نظام مدیریت جامع خلق ارزش در سازمان ها به ویژه سازمان های دانش بنیان و نوآور محسوب می گردد . ( گلستان هاشمی ، 1389 )
 
'''مهندسی سیستم''' در یک تعریف کلی عبارت از روش شناسی تخصصی انسجام بخشی و یکپارچه سازی هدفمند مجموعه ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک سیستم کامل با ویژگی ها و قابلیت های کارکردی مشخص می باشد. به بیان دیگر '''مهندسی سیستم''' دانش و روش شناسی در کنار هم قرار دادن اصولی کلیه اجزا و عناصر زیر مجموعه یک سیستم و برقراری روابط تعاملی هدفمند و هم افزایانه میان آنها به بهترین شیوه ممکن است که در نهایت منجر به ایجاد یک مجموعه یا سیستم کلان ( محصول ) با قابلیت و توانمندی مشخص به منظور پاسخگویی به نیازهایی خاص می باشد . مهندسی سیستم بر اساس رویکرد سیستمی استوار بوده و دارای ماهیت میان رشته ای و چند تخصصی می باشد(گلستان هاشمی ،1389 ).<ref>{{یادکرد |کتاب = راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم( SEBOK)| نویسنده = دکتر سید مهدی گلستان هاشمی |ترجمه = |فصل = |صفحه = | = | چاپ = | = |شابک =}}</ref> .
۲۲۹

ویرایش