تفاوت میان نسخه‌های «حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲»

* دکتر یحیی کاظمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
* دکتر عباس کبریایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
* دکتر مهری کدخدایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
* دکتر مهری کدخدایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
* دکتر رضا کراچیان دانشگاه تهران
کاربر ناشناس