تفاوت میان نسخه‌های «طبقه‌بندی هیجان‌ها»

برخی محققین [[هیجان]]ها را بصورت کمیتهای چند بعدی توصیف می‌کنند، به گونه‌ای که هر بعد میتواند مقداری مشخص در یک بازه پیوسته را داشته باشد. <ref>{{cite book|last1=Borod|first1=Joan C. |title=The Neuropsychology of Emotion|date=2000|publisher=Oxford University Press|pages=145-146}}</ref> ویلهلم وندت، پدر روانشناسی مدرن، در سال ۱۸۹۷ نظر داد که [[هیجان]]ها میتواند با سه‌ بعد مشخص شوند: لذتبخشی، برانگیختگی، و آرامش.<ref>W.M. Wundt, Outlines of Psychology. (1897). In: Classics in the history of psychology. http://psychclassics.asu.edu/index.htm, York University 2010, Toronto.</ref> در سال ۱۹۵۴ هارولد شولسبرگ لذتبخشی، توجه، و میزان فعالیت را بعنوان سه‌ بعد [[هیجان]] معرفی کرد.<ref>{{cite journal | last1 = Schlosberg | first1 = H. | year = 1954 | title = Three dimensions of emotion | url = | journal = [[Psychological Review]] | volume = 61 | issue = | pages = 81–8 | doi=10.1037/h0054570}}</ref> تقریبا همه مدل‌های ابعادی [[ظرفیت]] ([[w:en:Valence (psychology)|valence]])، [[برانگیختگی]] یا شدت را جز ابعاد بشمار آو‌رند. مدل‌های ابعادی بر این مبنا هستند که یک سیستم عصبی مشترک عامل همه این حالتهای عاطفی‌ ([[w:en:Affect (psychology)|affective states]]) می‌باشد. <ref name="Posner Russell Peterson">{{cite journal|last=Posner|first=Jonathan|coauthors=Russell, J.A. & Peterson, B. S.|title=The circumplex model of affect: An integrative approach to affective neuroscience, cognitive development, and psychopathology|journal=Developmental and Psychopathology|year=2005|volume=17|pages=715–734|doi=10.1017/s0954579405050340}}</ref> این مبنا درست در مقابل فرض مدلهاای پایه‌ای است که هر [[هیجان]] پایه را بر خاسته از سیستم عصبی مجزایی در نظر میگیرد.<ref name="Posner Russell Peterson" /> از میا‌‌ن مدل‌های ابعادی پیشنهاد شده چند تایی‌ بیشتر جا افتاده اند <ref name="Rubin Telerico">{{cite journal|last=Rubin|first=D. C.|author2=Talerico, J.M.|title=A comparison of dimensional models of emotion|journal=Memory|year=2009|volume=17|pages=802–808|doi=10.1080/09658210903130764}}</ref> که در زیر به اختصار معرفی می‌شوند.
===مدل سیرکمپلکس===
مدل سیرکمپلکس اول بار توسط جیمز راسل پیشنهاد شد.<ref name=Russell>{{cite journal|last=Russell|first=James|title=A circumplex model of affect|journal=Journal of Personality and Social Psychology|year=1980|volume=39|pages=1161–1178|doi=10.1037/h0077714}}</ref> بر اساس این مدل [[هیجان]]ها در یک فضای دو بعدی داخل یک دایره توزیع شده اند؛ [[برانگیختگی]] و ظرفیت، بترتیب، با محورهای عمودی و افقی نمایش داده می‌شوند و مرکز مختصات با ظرفیت خنثی و برانگیختگی متوسط متناظر است.<ref name="Rubin Telerico" /> مدل سیرکمپلکس اغلب برای تست کردن قدرت تحریکی کلمات [[هیجانی]]، حالتهای هیجانی چهره، و حالتهای عاطفی‌ مورد استفاده قرار میگیرد.<ref name=Remington>{{cite journal|last=Remington|first=N. A.|author2=Fabrigar, L. R. |author3=Visser, P. S. |title=Re-examining the circumplex model of affect|journal=Journal of Personality and Social Psychology|year=2000|volume=79|pages=286–300|doi=10.1037/0022-3514.79.2.286}}</ref> جیمز راسل و بارت در سال ۱۹۹۹ مدل بهبود یافته‌ای را پیشنهاد کرده اند. <ref>{{cite journal|last=Russell|first=James|coauthors=Feldman Barrett, Lisa|title=Core affect, prototypical emotional episodes, and other things called emotion: dissecting the elephant|journal=Journal of Personality and Social Psychology|year=1999|volume=76|pages=805–819|doi=10.1037/0022-3514.76.5.805}}</ref>
مدل سیرکمپلکس اول بار توسط جیمز راسل پیشنهاد شد.<ref name=Russell>{{cite journal|last=Russell|first=James|title=A circumplex model of affect|journal=Journal of Personality and Social Psychology|year=1980|volume=39|pages=1161–1178|doi=10.1037/h0077714}}</ref>
===مدل برداری===
===مدل فعال سازی مثبت-فعال سازی منفی‌===
===مدل پولچیک===
یکی‌ از معروفترین نسخه‌های مدل ابعادی توسط روبرت پولچیک ([[w:en:Robert Plutchik|Robert Plutchik]]) ارائه شده است.<ref>{{cite news | url = http://replay.waybackmachine.org/20010716082847/http://americanscientist.org/articles/01articles/Plutchik.html | title = The Nature of Emotions | publisher = American Scientist | last = Plutchik | first = R | authorlink = Robert Plutchik | accessdate = 14 April 2011 }}</ref>
===مدل حالت [هیجان]]ی PAD===
===مکعب [[هیجان]] لوهیم===
 
یکی‌ از معروفترین نسخه‌های مدل ابعادی توسط روبرت پولچیک ([[w:en:Robert Plutchik|Robert Plutchik]]) ارائه شده است.<ref>{{cite news | url = http://replay.waybackmachine.org/20010716082847/http://americanscientist.org/articles/01articles/Plutchik.html | title = The Nature of Emotions | publisher = American Scientist | last = Plutchik | first = R | authorlink = Robert Plutchik | accessdate = 14 April 2011 }}</ref>
== جستارهای وابسته ==
 
۱٬۷۵۹

ویرایش