تفاوت میان نسخه‌های «اجازه‌نامه کرییتیو کامنز»

|-
| [[File:Cc-by new.svg|40px|اختیار]]
| اختیار ([[Attribution (copyright)|Attribution]]) (BY)
| مجوز امکان کپی، نشر، نمایش و اجرا اثر و آثار اشتقاقی آن را می‌دهد فقط در صورتی که حق تعیین نحوهٔ استفاده برای مجوز دهنده یا پدیدآورنده اثر محفوظ باشد.
|-
| [[File:Cc-sa.svg|40px|Share-alike]]
| اشتراک همسان ([[Share-alike]]) (SA)
| مجوز امکان کپی، نشر، نمایش و اجرا اثر و آثار اشتقاقی آن را می‌دهد فقط در صورتی که مجوز استفاده همانند اثر اصلی باشد. (همچنین ببینید [[کپی‌لفت]].)
|-
| اثر اشتقاقی نه (ND)
| مجوز امکان کپی، نشر، نمایش و اجرا اثر را می‌دهد فقط در صورتی که [[اثر اشتقاقی]] از آن تهیه نشود.
|}
 
:{| class="wikitable"
|-
! نماد !! توضیحات !! مخفف
|-
| [[File:CC-BY_icon.svg|alt=CC-by icon]] || فقط اختیار || BY
|-
| [[File:CC-BY-ND-icon-88x31.png|alt=CC-by-ND icon]] || اختیار + بدون اشتقاق || BY-ND
|-
| [[File:CC-BY-SA_icon.svg|alt=CC-by-SA icon]] || اختیار + اشتراک همسان || BY-SA
|-
| [[File:CC-BY-NC-icon-88x31.png|alt=CC-by-NC icon]] || اختیار + غیرتجاری || BY-NC
|-
| [[File:CC-BY-NC-ND-icon-88x31.png|alt=CC-by-NC-ND icon]] || اختیار + غیرتجاری + بدون اشتقاق || BY-NC-ND
|-
| [[File:CC-BY-NC-SA-icon-88x31.png|alt=CC-by-NC-SA icon]] || اختیار + غیرتجاری + اشتراک همسان || BY-NC-SA
|}