تفاوت میان نسخه‌های «اصلاح نژاد دام»

بدون خلاصه ویرایش
اصلاح نژاد علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام می باشد. اصلاح نژاد با [[انتخاب]] دامها و طیور برتر از لحاظ فنوتیپ و با کمک [[روشهای آمیزشی]] مناسب، دام و طیور برتر راایجاد میکند. اصلاح نژاد یک علم کاربردی بوده و در بخشهای تخصصی با کاربرد دانش ژنتیک، دانش آمار و رایانه افق جدیدی پیدا کرده است.
۲۹

ویرایش