تفاوت میان نسخه‌های «دیستروفی ماهیچه‌ای»

خنثی‌سازی ویرایش 14382357 توسط A00993355 (بحث)
برچسب: نیازمند بازبینی
(خنثی‌سازی ویرایش 14382357 توسط A00993355 (بحث))
برچسب: نیازمند بازبینی
 
'''دیستروفی ماهیچه‌ای''' یک سلسله بیماری‌های بسیار حاد ژنتیکی پیشرونده وابسته به کروموزوم هاست که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچه‌ای می‌شود. دیستروفی ماهیچه‌ای شامل ۸ نوع بیماری است که نمونه شاخص و شدید آن [[دیستروفی ماهیچه‌ای دوشن]] است.
دیستروفی ماهیچه‌ای غیر قابل درمان است و تاکنون هیچ دارویی برای درمان آن ساخته نشده است. البته این بیماری توسط استادی در شهر اراک به نام آقای فراهانیمحققان در حال درمانتحقیقات میبر باشدروی کهاین بابیماری‌ها پیشرفتهستند قابلو ملاحظه ای همراه بوده ولی متخصصین اینتاکنون امرموفق به این درمان توجهیساخت نداشتهچند اندژن و آنداروی راآزمایشی غیرشده‌اند علمیکه پنداشتهبر اندروی وحیوانات برآزمایشگاهی اینمؤثر نظربوده هستنداست. کهامید طباست در اسلامی،آینده‌های سنتینزدیک قادردرمان به درماندیستروفی بیماریماهیچه‌ای هاقطعی نیستشود.
 
== انواع بیماری‌های دیستروفی ماهیچه‌ای ==
* [[دیستروفی ماهیچه‌ای دوشن]]
۲۶۲

ویرایش