تفاوت میان نسخه‌های «فرنان لژه»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
برچسب: نیازمند بازبینی
مروری بر تاریخ نقاشی معاصر غرب از آرنوو تا پست مدرنیسم - پریسا شاد قزوینی
پاکباز، رویین، (1378)، " دایره المعارف هنر(نقاشی، پیکره تراشی، گرافیک)"، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
لینتن، نوربرت، (1382)، " هنر مدرن"، ترجمه علی رامین، تهران: نشر نی.
هنر مفهومی/ پال وود
سبک شناسی هنری –سید محمد میر کمالی
۱۵

ویرایش