تفاوت میان نسخه‌های «دربند (روسیه)»

|{{افزایش}}3296 (5,8 %)
|{{افزایش}}1522 (3,2 %)
| اطلاعاتی نیست
| нет данных
|-
|'''[[دارگین]]'''
|{{افزایش}}62 (0,1 %)
|{{افزایش}}30 (0,1 %)
| اطلاعاتی نیست
| нет данных
|-
|'''[[ارمنیان|ارمنی]]'''
| 1367 (1,2 %)
| اطلاعاتی نیست
| нет данных
| اطلاعاتی نیست
| нет данных
| اطلاعاتی نیست
| нет данных
| اطلاعاتی نیست
| нет данных
| اطلاعاتی نیست
| нет данных
| 621 (4,2 %)
|-
|8 (0,1 %)
|8 (0,1 %)
| اطلاعاتی نیست
| нет данных
|-
|'''دیگران'''