باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏مسئولین شهرستان: شهردار رباط کریم: دکتر مسعود مختاری
امام جمعه پرند: محمدخدیری
 
امام جمعه نصیرشهر: صادق خداییخدر
 
سرپرست شهرداریشهردار رباط کریم: مراددکتر مسعود مختاری ناصری
 
شهردار پرند: دکتر یحیی پور
سرپرست شهرداری پرند: علیرضا فاتحی نیا
 
شهردار نصیرشهر:مهدی محمود پور
 
مدیر روابط عمومی فرمانداری رباط کریم: تقی سالک
مدیرعامل فضایی سبز شهرداری رباط کریم: مهندس عزیزی
 
== منابع ==
۴۴

ویرایش