باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
[[رده:زبان‌های آلمان]]
[[رده:زبان‌های ایزو ۶۳۹–۱]]
[[رده:زبان‌های دارای کد ایزو ۶۳۹-۲۶۳۹–۲]]
[[رده:زبان‌های بلژیک]]
[[رده:زبان‌های ژرمنی غربی|لیمبورخی]]